Što je potrebno za priključenje na sustav javne odvodnje?

Zahtjev se podnosi dostavom ispunjenog obrasca Zahtjev za priključenje građevine na sustav javne odvodnje grada Samobora. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • kopiju građevinske dozvole sa žigom pravomoćnosti ili potvrdu glavnog projekta ili ovjerenu izjavu iz Katastra, ako je građevina evidentirana prije 15. 2. 1968.
 • kopiju katastarskog plana M 1:1000 (ne stariju od 6 mjeseci)
 • gruntovni izvadak (ne stariji od 6 mjeseci)
 • osobnu iskaznicu podnositelja Zahtjeva na uvid
 • izvadak iz Sudskog registra i kopiju OI osobe ovlaštene za zastupanje za pravne osobe.

Što je otpadna voda?

Otpadnim vodama nazivaju se vode koje su bile upotrijebljene u određenu svrhu i pri tome pokupile tvari zbog kojih je došlo do promjene njihovih fizikalnih, kemijskih, bioloških i bakterioloških svojstava. Otpadnim vodama također pripadaju i vode koje dospijevaju u kanalizaciju od oborina i procjeđivanja podzemnih voda.

Prema porijeklu i karakteru uobičajena je podjela otpadnih voda u 4 osnovne skupine:

 1. kućanska ili sanitarna otpadna voda
 2. industrijska otpadna voda
 3. oborinska voda
 4. procjedna voda

Što je kanalizacija?

Kanalizacija je sustav objekata i mjera za što brže odstranjivanje otpadnih voda iz naselja i njihovo pročišćavanje prije ispuštanja u prijemnik.

Koja je osnovna zadaća kanalizacije?

Zadaća kanalizacije je da se otpadne vode (kućanske i industrijske), a često i oborinske vode (kiša, voda nastala kopnjenjem snijega) odvode tako da ne nastanu štete za ljude i prirodu.

Kanalizcija tu zadaću može ispuniti samo ako se stalno nadzire i održava. Gradnja i održavanje kanalizacijske mreže je skupo, a održavanje tih vrijednosti zahtijeva pažljivo, trajno održavanje i nadzor. Kanalizacije moraju biti nepropusne tako da voda ne može prodirati niti van, niti unutra, a isto se tako mora osigurati slobodni protok u čitavom presjeku kanalizacijskih cijevi. Određene se tvari ne smiju ispuštati u kanalizaciju, a posebice ne tvari koje su agresivne prema građevinskim materijalima, koje negativno utječu na pročišćavanje otpadnih voda, koje mogu izazvati štete u vodotocima te na koncu, ugroziti život i zdravlje osoba na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Što se ne smije bacati u kanalizaciju?

Sustavi javne odvodnje projektirani su za vodu, ljudski otpad (fekalije) i toaletni papir. Ostali otpad u kanalizaciji može uzrokovati začepljenja i oštećenja sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Nemojte koristiti kanalizaciju kao kantu za smeće.

U kanalizaciju je zabranjeno bacati:

 • kuhinjsko ulje
 • masti
 • ostatke hrane
 • talog od kave
 • ljuske od jajeta
 • kosti
 • mlijeko i mliječne proizvode
 • perje, dlake
 • vlažne maramice
 • papirnate ručnike
 • higijenske uloške
 • krpe, gaze i zavoje
 • štapiće za uši
 • kondome
 • naljepnice
 • lijekove
 • razne otpatke
 • strugotine metala, plastike i drva
 • plastične vrećice
 • građevinski materijal
 • pepeo, slamu
 • kemikalije i boje
 • zapaljive i eksplozivne tvari i tekućine

Što ako se građevina ne može priključiti na javnu kanalizaciju?

Ako se građevina ne može priključiti na javnu kanalizaciju, otpadna voda mora se pročistiti u malom uređaju za pročišćavanje otpadne vode ili sakupljati u vodonepropusnim sabirnim jamama. Mali uređaji za pročišćavanje ili sabirne jame ponekad se mogu zamijeniti jeftinijim tlačnim odvodima. Kod nepovoljnih položaja na taj se način otpadna voda sa zemljišta može pumpati u kanalizaciju koja je na višem položaju.

Kako mora biti građena sabirna jama ili bilo koja druga građevina za odvodnju?

Građevine za odvodnju otpadnih voda, kao što su npr. sabirne jame ili revizijska okna moraju se projektirati i graditi tako da se osigura njihova vodonepropusnost sukladno normi Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508.

Ispitivanja vodonepropusnosti za građevine za odvodnju otpadnih voda mora obavljati ovlaštena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sukladno članku 221. stavak 2. Zakona o vodama, a kao podloga za provedbu ispitivanja potrebna je baza podataka s preglednom situacijom. Nakon obavljene kontrole ovlaštena osoba izdaje izvješće o rezultatu ispitivanja.

Koliko često treba prazniti septičku ili sabirnu jamu i koja je cijena pražnjenja?

Brigu o redovitom pražnjenju septičkih i sabirnih jama, te uklanjanju mulja iz malih uređaja dužni su voditi vlasnici nekretnina. Septičke ili sabirne jame prazne se najmanje jednom godišnje, dok se mulj iz malih uređaja za pročišćavanje uklanja prema preporukama proizvođača ili ovisno o zapunjenosti. Cijena usluge pražnjenja i odvoza ovisi o udaljenosti korisnika. Cjenik možete pogledati ili preuzeti ovdje.

Kako mogu naručiti čišćenje septičke jame?

Pražnjenje septičke ili sabirne jame, te uklanjanje mulja iz malog uređaja može se naručiti telefonom na broj: 01/5605 370, e-mailom na info@odvodnjasamobor.hr, preko kontakt obrasca na internetskoj stranici www.odvodnjasamobor.hr ili osobno u prostorijama Odvodnje Samobor d.o.o., Samobor, Ulica 151. samoborske brigade HV 1 radim danom od 7 do 15 sati.

Za narudžbu pražnjenja potrebno je dostaviti ime i prezime vlasnika nekretnine, OIB, adresu pražnjenja, količinu pražnjenja, kontakt broj telefona i adresu za dostavu računa ako se ona razlikuje od adrese pražnjenja.

Koji dio instalacija mora održavati korisnik?

Korisnici vodnih usluga dužni su o svojem trošku održavati internu vodovodnu i kanalizacijsku instalaciju, koju sačinjavaju vodovi i cjevovodi koji slijede iza prvog spojnog elementa, okna glavnog vodomjera do zaključno kanalizacijskog priključnog okna na nekretnini korisnika.

Internu instalaciju održavaju na način da bude u stanju funcionalne ispravnosti kako bi se spriječili gubici vode te spriječilo narušavanje funkcionalnosti sustava javne vodoopskrbe i odvodnje i zdravstvene ispravnosti vode za piće.

Korisnici javnog kanalizacijskog sustava su dužni otpadne vode koje ispuštaju u javnu odvodnju svesti na kvalitetu vode utvrđenu prema važećim propisima, vodopravnim uvjetima i aktima.

Kako mora biti izvedena interna kanalizacijska instalacija da ne uzrokuje neugodne mirise?

Neispravno izvedena interna kanalizacijska instalacija objekta jedan je od najčešćih razloga zbog kojih nastaju neugodni mirisi u objektu, a koji može utjecati i na pojavu širenja neugodnih mirisa iz javne kanalizacije. Interna kanalizacijska instalacija izvedena je na propisan način i sukladno pravilima struke ukoliko su na njoj ugrađene odzrake za provjetravanje odvoda, i to na način da su ventilacijske cijevi postavljene do iznad krova i zaštićene propisanom kapom, te da su svi odvodi unutar objekta, kao što su WC školjka, umivaonik, kupaonska kada, kupaonski tuš, kuhinjski sudoper i slično, spojeni na sifone izvedene u obliku „V“i „S“ kod kojih je zatvor vodom osiguran na način da je potopljen pod vodom.

Gdje mogu podnijeti zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradnje ili za priključenje na javnu odvodnju?

Zahtjeve možete preuzeti ovdje, a ispunjeni zahtjev sa svom potrebnom dokumentacijom predati osobno u prostorijama Odvodnje Samobor d.o.o., Samobor, Ulica 151. samoborske brigade HV 1 radim danom od 7 do 15 sati.

Kako se naplaćuje usluga odvodnje?

Usluga odvodnje obračunava se prema isporučenoj količini vode, a naplaćuje se u sklopu računa za vodu koji isporučuje Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.