Zakoni i propisi

ZAKONI

PRAVILNICI

  • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14, 27/15)
  • Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN br. 94/08, 6/01, 14/01)
  • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN br. 3/11)
  • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnost odvodnje otpadnih voda (NN br. 93/96, 53/97, 102/97, 145/08, 16/12)

UREDBE

  • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN br. 112/10)
  • Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN br. 112/10)

ODLUKE

OSTALO

  • Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu
  • Temeljem odredbe članka 22. Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova („Narodne novine“ broj 121/16) obavještavamo Vas da je za alternativno rješavanje spora nadležan Sud časti Hrvatske gospodarske komore (HGK), Zagreb, Ilica 49/II, www.hgk.hr/sud.casti pred kojim je Odvodnja Samobor d.o.o. kao član HGK-a obvezna sudjelovati.