Opći akt o provedbi postupaka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/2016) i članka 11. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. direktor društva donosi:

1. IZMJENU OPĆEG AKTA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Jednostavna nabava je nabava do vrijednosti pragova iz članka 12. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/2016). Pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđuju se općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave.

Cijeli tekst Općeg akta možete pročitati ili preuzeti ovdje.

1. izmjenu Općeg akta možete pročitati ili preuzeti ovdje.

 

Vaša Odvodnja Samobor d.o.o.